WT POOL PU (750 ml)

Odstraňuje stopy tuku a mastnoty podél okrajů bazénů, vířivek, které se vytváří a zůstávají na hladině vody.

Skladem
164 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 1 kg

Jedná se o formulaci připravenou k použití se silnou odmašťovací schopností a schopností odstraňovat skvrny.
Odstraňuje stopy tuku a mastnoty podél okrajů bazénů, vířivek, které se vytváří a zůstávají na hladině vody.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
EUH208 Obsahuje: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one
může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: HYDROXID SODNÝ

Zpět do obchodu