WELD (400ml)

PROTIROZSTŘIKOVAČ NA
SVAŘOVÁNÍ - SYNTETICKÝ

Skladem
155 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

Nesilikonový antiadhezivní prostředek pro automatické a
ruční svařování, zabraňuje ulpívání svařovací strusky a
rozstřiků na povrchu, takže následné operace škrábání
jsou nadbytečné. Při svařování nevytváří nepříjemné
výpary.
ZLEPŠUJE SVAŘOVÁNÍ
ZABRAŇUJE KOROZI
SVÁRY BEZ PRASKLIN
ZABRAŇUJE ULPÍVÁNÍ SVAŘOVACÍ STRUSKY
PRO JAKÉKOLI SVAŘOVACÍ OPERACE
KOMPATIBILNÍ S LAKOVÁNÍM

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

Zpět do obchodu