Thor 91 (5kg)

Extra silný koncentrovaný odmašťovač

Skladem
1 083 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 5 kg

THOR 91 lze použít v každém sektoru pro všechny operace spojené s odmašťováním. Je užitečný v extrémních situacích, ve kterých ostatní detergenty přes svoji vynikající kvalitu nemohou dosáhnout požadovaného výsledku

Odmašťování železných výrobků 1:10 až 1:20
Mytí průmyslových podlah 1:20 až 1:30
Extrémně znečištěné nebo škraloupem pokryté podlahy dílen 1:10 (teplá voda)
Čištění výrobních strojů a zařízení 1:10

 

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

Zpět do obchodu