SWAMM (400ml)

ČISTÍCÍ PĚNA

Skladem
144 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

SWAMM je čistící a leštící produkt ve formě pěny. Povrchy nejen čistí, ale chrání je svým účinkem proti usazování vlhkosti a proti otiskům prstů. Lze jej považovat za produkt se středními detergenčními vlastnostmi a množstvím jiných zajímavých charakteristik, mezi které patří:

 

Jednoduchá apliakace - pěna dobře ulpívá i na svislých površích

Čistí a odmašťuje povrchy a eliminuje prach protože je antistatický

Má leštící účinek na površích a zvyšuje jejich lesklou povrchovou úpravu

Má významný účinek v odpuzování vlhkosti a proti otiskům prstů

Má repelentní účinek - odpuzuje vodu

Rychle schne

Produkt je příjemně parfémován

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

Zpět do obchodu