SVERNICEX (400ml)

Odstraňovač barvy

Skladem
337 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

Umožňuje odstraňování nátěrů z dřevěných a kovových povrchů.

JAK POUŽÍVAT
Zatřeste plechovkou a nastříkejte přípravek přímo na povrch ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Počkejte, až produkt dokončí práci,
a poté odstraňte nátěr.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
Obsahuje: reaction mass of ethylbenzene and xylene
ETHYLMETHYLKETON
ETHYLACETÁT

Zpět do obchodu