SUPER ONE (500ml)

ODSTRAŇOVAČ LEPIDLA A SILIKONU

Skladem
333 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.6 kg

Rozpouští ztvrdlý silikon, dehet, rostlinné pryskyřice, lepidlo a tmel a odstraňuje etikety. Nepoškozuje gumu, plast, kov, barvu atd

 

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / .

Zpět do obchodu