Strip Bianco (5L)

Ochranný odstranitelný pryskyřicový film

Skladem
3 382 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 5 kg

STRIP BIANCO je ochranná pryskyřice, kterou lze použít pro ochranu kovových dílů a kovových povrchů nebo vypalovacích pecí a kabin, STRIP BIANCO je ideální ve všech situacích, kdy je třeba chránit povrchovou úpravu od působení oxidujících nebo kontaminujících látek.


Technicky je STRIP BIANCO definován jako „lehce přilnavý nátěr“. Je to pryskyřice, která může být aplikována podobně jako jakýkoliv jiný nátěr, ale jakmile není nadále potřebný, může být tento film z povrchu jednoduše sloupnut. Vytvořený film je elastický, odolný proti otěru a má neprůsvitnou bílou barvu. Zaručuje vynikající ochranu proti působení vnějších vlivů.

Má výborné pokrytí: jeden kilogram produktu STRIP BIANCO postačuje pro povrch o ploše asi 5m2 při tloušťce vytvořeného filmu zhruba 10 mikronů. Výsledný film je elastický a odolný proti otěru. Může být jednoduše oloupán tak, že se provede malý řez, zdvihne se rožek v místě řezu a nakonec se sloupne.

 

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P370+P378 V případě požáru: K uhašení použijte . . .
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Zpět do obchodu