Steel (400ml)

Sprej s práškem nerezové oceli 18/10

Skladem
299 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

STEEL má výborné antikorozní vlastnosti a odolává hlavním oxidačním činidlům, jako jsou kyseliny, alkálie, solné výpary atd. Odolává teplotám až do 800°C a vytváří elastický film, který je odolný otěru jakmile v něm došlo ke kompletní polymeraci. Má jemný vzhled. Je jednoduché jej aplikovat na kovové a nekovové povrchy. Rychle schne a na dotek je suchý po 90 sekundách. STEEL představuje nejlepší možné řešení kdekoliv, kde je třeba povrch ošetřit proti korozi, oxidaci či vysokým teplotám. Je rovněž ideální pro retušování svarů na nerezových ocelích.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Zpět do obchodu