SPK (400ml)

Jemně abrazivní pěna pro čištění a leštění kovů

Skladem
156 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

SPK je ideální pro čištění a leštění zašlých kovů, odstraňuje oxidační filmy, povrchy čistí, chrání a leští do vysokého lesku. SPK – je bílá homogenní kompaktní pěna - dovoluje použití i na svislých površích. Zanechává na ošetřeném povrchu trvanlivý ochranný film.

SPK je ideální pro:

  • Nerez oceli
  • Pochromované povrchy
  • Měď a její slitiny (mosaz, bronz)
  • Stříbrné předměty
  • Hliník a jeho slitiny

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

Zpět do obchodu