SANY 155 (5kg)

Koncentrovaný sanitizér s chlorem odpovídající předpisům H.A.C.C.P

Skladem
719 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

SANY 155 je silně koncentrovaný sanitační produkt, který uvolňuje aktivní chlor a poskytuje výkonný baktericidní účinek na ošetřovaných površích v souladu s regulativy HACCP

Nařeďte SANY 155 na 3% roztok (jeden díl produktu na 30 dílů vody), zvlhčete povrchy roztokem, ponechejte působit po dobu několika minut a poté důkladně opláchněte.

Potravinářský průmysl
Povrchy kuchyní
Nemocnice
Aquaparky a wellness
Školy
Veterinární ordinace

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: HYDROXID DRASELNÝ
CHLORNAN SODNÝ

Zpět do obchodu