SANICLEAN (5kg)

Univerzální super koncentrovaný odmašťovač se sanitačním účinkem

Skladem
959 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

SANICLEAN je určen pro odstranění mastnot, špíny, olejů a znečištění povrchů rychle a bez potřeby mechanického zásahu. SANICLEAN čistí do hloubky všechny povrchy.

SANICLEAN je univerzální detergent, koncentrovaný, ředitelný vodou na základě typu znečištění a čištěného povrchu. Produkt nahrazuje různé detergenty, zjednodušuje operace čištění, eliminuje chyby čištění a snižuje potřebu zásob. Čistí a odmašťuje povrchy z nerezu, filtry, dlaždice, pracovní povrchy, kuchyňská vybavení, podlahy atd

SANICLEAN je koncentrovaný produkt bez barviv nebo parfémů upravený pro použití v potravinářském sektoru. Produkt se používá ředěný vodou.
Produkt zanechává bez oplachování ochranný povrch, je ideální pro použití v koupelnách, pro čištění nástrojů a vybavení a pro nádoby na odpadky. V případě ploch, které se dostávají do kontaktu s potravinami opláchněte tyto po použití SANICLEANu vodou, čímž se odstraní zbytek produktu s respektováním všech nařízení HACCP.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one
může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P264 Po manipulaci důkladně omyjte . . .
Obsahuje: HYDROXID DRASELNÝ
METAKŘEMIČITAN SODNÝ KRYSTALICKÝ

Zpět do obchodu