SANIFICANTE (5kg)

Koncentrovaný sanitační detergent pro vzduchotechniku a klimatizace

Vyprodáno
635 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 5 kg

Čištění odpařovače a ventilačních klapek:
Naředěný produkt na požadovanou koncentraci (normálně 1:3 až 1:10 ve vodě) nastříkejte na odpařovač; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut a potom opláchněte. Poté spusťte zařízení tak, aby kondenzační voda, která se automaticky vytváří, vymyla produkt.

Čištění pylových filtrů:
Ponořte filtr do 25% vodného roztoku produktu SANIFICANTE; ponechejte působit po dobu 10 – 30 minut; potom opláchněte. Alternativa je že tentýž roztok bude nastříkán na filtr v jeho pracovní pozici a znečištění a zbytky činidla budou vyfoukány ven stlačeným vzduchem.

Sanitace odpařovače a filtrů:
Po vyčištění odpařovačů a/nebo filtrů podle postupu uvedeného výše aplikujte na povrchy stejný roztok produktu ale tentokrát neoplachujte. Výborného sanitačního účinku je dosaženo i tehdy, jestliže se produkt použije výhradně jenom jako detergent k omytí.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Zpět do obchodu