Safety Air (400ml)

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK PRO KLIMATIZACE

Skladem
265 Kč –9 % 241 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.5 kg
Safety Air (400ml)
Akce
265 Kč –9 %

Zaručuje dokonalé čištění a sanitaci proti hlavním bakteriím v místnostech s klimatizací. Vydrží minimálně 10 až 25 dní. Zvláště užitečné pro automobilový průmysl.

Obsahuje aktivní dezinfekční složky v roztoku lihu a balsamikových sloučenin, které splňují platnou legislativu. Zaručuje dokonalou sanitaci proti hlavním bakteriím v místnostech s klimatizací. Působí také jako deodorant a osvěžovač vzduchu.
JAK POUŽÍVAT
Trysku zcela zasuňte do každého ventilačního otvoru při vypnutém systému. Stříkejte produkt při pomalém vytahování trysky, aby bylo ošetřeno celé potrubí. Speciální tryska dávkuje produkt na všechny strany současně. Klimatizaci můžete zapnout po 5 minutách. Místnost na několik
minut vyvětrejte.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

Zpět do obchodu