Saf Cleaner (400ml)

Dielektrické rozpouštědlo pro elektroniku

Skladem
434 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

SAF CLEANER  je nehořlavé bezpečné rozpouštědlo, určené pro čištění a odstranění oxidace z libovolného typu elektronického nebo elektromechanického zařízení.

APLIKACE
Bezpečné pro elektrická a elektronická zařízení. Dobrý odmašťovač při mechanickém zpracování a v garážích.
Odstraňuje oleje, tuky, zbytky dehtu, zbytky po svařování atd.
KOMPATIBILITA
Kompatibilní se všemi kovovými povrchy. Test kompatibility (snášenlivosti) doporučený před použitím na lakované,
plastové a pryžové povrchy.
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽITÍ
Pro elektrická a elektronická zařízení. Výrobek NESMÍ být používán při napětí. Před opětovným napětím se ujistěte,
že je produkt zcela odpařen. Nepoužívejte v blízkosti zdrojů tepla/vznícení a v blízkosti otevřeného ohně.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zpět do obchodu