Ruginox (250ml)

KONVERTOR A ODSTRAŇOVAČ RZI

Skladem
259 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.3 kg

Může fungovat jako odstraňovač rzi s okamžitým účinkem nebo může být použit jako prostředek k přeměně rzi na kov.

JAKO ODSTRAŇOVAČ RZI
• Naneste Ruginox na pevný rezavý
povrch.
• Nechte 2 minuty působit.
• Odstraňte rozpuštěné zbytky, opláchněte a osušte. 


JAKO KONVERTOR RZI
• Naneste Ruginox na pevný rezavý povrch.
• Ujistěte se, že první TŘI HODINY je ošetřený povrch
chráněn před vodou a deštěm.
• Nechte rzi 12 až 24 hodin, aby se úplně přeměnila na
kov. Po převedení bude povrch vypadat neprůhledně bílý.
• Důkladně opláchněte čistou vodou, abyste odstranili
přebytečný produkt.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P264 Po manipulaci důkladně omyjte . . .
Obsahuje: KYSELINA FOSFOREČNÁ

Zpět do obchodu