Rapido (5kg)

Odokujovací koncentrovaný prostředek pro sanitární zařízení a stavebnictví

Skladem
659 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 5 kg

RAPIDO je vhodný pro odstraňování široké škály depozitů jako jsou:
zbytky cementů, kotelní kámen, vodní kámen, sanitr, ledek, rez a oxidační filmy všeho typu. Díky těmto kvalitám je oblíbený v mnoha sektorech, jako je stavebnictví, teplárenská a sanitární zařízení, klimatizace apod.

Odstranění rzi použijte koncentrovaný
Odstraňování nánosů cementů
a malty
1:2
Pro zlepšení adheze dalších materiálů
na podlahách z betonu
1:10
Čištění chladících okruhů
automobilů
1:2 až 1:4
Čištění a údržba bojlerů a
jiných uzavřených okruhů
vodo topo
1:2
Sanitární zařízení a
teplárenství
1:2 až 1:4

 

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte . . .

Zpět do obchodu