PURRY 155 (250ml - 3000 aplikací)

Sanitační osvěžovač vzduchu - suchý

Svěží, mentolový

Skladem
227 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 0.2 kg

Jeho složení obsahuje balzamické substance získávané z borovice a mentol. Tyto vůně mu propůjčují schopnost vytvořit charakteristické
pocity čerstvého vzduchu a čistého prostředí. Produkt PURY 155 sanitizuje (dezinfikuje) všechny interiéry, jako jsou ložnice, čekárny,
jednací místnosti, koupelny, toalety atd. Obsah aerosolu je postačující pro 1500 aplikací.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.

Zpět do obchodu