PTFE Grease (400ml)

Teflonový lubrikant ve spreji

Skladem
272 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg
  • Vynikající adhese
  • Vynikající odolnost proti tření a mechanickému namáhání
  • Lubrikační a kluzný účinek
  • Tepelná odolnost až do teplot vyšších než 200 °C
  • Odolný proti většině alkálií a kyselinám
  • Velmi tenká mezní vrstva (tloušťka pouze několik mikronů)
  • Neodpuzuje nátěry nebo lepidla
  • Bez barvya zápachu

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.

Zpět do obchodu