Oil Fil (400ml)

Řezný olej ve spreji pro obrábění a řezání závitů

Skladem
198 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

OIL FIL je kompletní olej ve formě spreje určen pro řezání závitů a obecně obráběcí operace. Je odolný proti vysokým tlakům.
OIL FIL je určen pro řešení těch nejobtížnějších situací, kde si tvrdost materiálu nebo typ operace vyžadují olej s vynikajícími lubrikačními a
chladícími vlastnostmi. Zlepšuje kvalitu obráběné plochy a zvyšuje životnost nástroje.

Po krátkém protřepání nastříkejte OIL FIL  na nástroj. OIL FIL  nepění a v důsledku svých adhesivních přísad ulpí na nástroji, na kterém vytvoří tenký
film. Lehké kouře produkované během opracování jsou úplně normální.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje: Reaction 1H-Benzotriazole-1-methanamine, N,N-bis(2ethylhexyl)-6-methyl-, 2H-Benzotriazole-2-methanamine,
N,N-bis(2ethylhexyl)-5-methyl-, N,N-bis(2ethylhexyl)-4-methyl-1H-benzotriazole-1-methylamine, H-Benzotriazole-2-
methanamine, ...
může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

Zpět do obchodu