Neutrine steam (5kg)

ODMAŠŤOVAČ A DEKARBONIZÉR

Skladem
720 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

Vysoce koncentrovaný alkalický produkt pro řešení většiny závažných situací i v potravinářském sortimentu. Obzvláště účinný na živočišné a rostlinné tuky silně zkarbonizované a zanesené.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: HYDROXID SODNÝ
Alkoholy C12-16, ethoxylované
2-Metilisotiazol-3(2H)-one

Zpět do obchodu