Muffyxid (500ml)

Odstaňovač plísní a mechů 

Skladem
239 Kč –14 % 205 Kč
muffyxid
Akce
239 Kč –14 %

Ošetření, které účinně a rychle řeší problémy s plísněmi na stěnách a obkladech stěn. Likviduje mechy a řasy. Je to silný dezinfekční prostředek - povrchový dezinfekční prostředek.

Neškrábejte ani nekartáčujte, aby se spory nerozšířily na další povrchy v okolí. Nastříkejte čistý MUFFYXID na plesnivý povrch. Počkejte asi 5 minut, dokud plíseň úplně nezmizí. Před ošetřením zakryjte nebo chraňte nábytek a oblečení.

Zřeďte 8 % ve vodě pro dezinfekci podlah, toalet, bazénů a dlaždic.

 

 

Výstražné symboly nebezpečnosti:

 


Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.
EUH206 Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: HYDROXID SODNÝ
CHLORNAN SODNÝ
Složení v souladu s Směrnici (ES) No. 648/2004
30% a víc bělící prostředky na bázi chloru

Zpět do obchodu