MIRACOAT (500ml)

Oživovací olej

Skladem
325 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.5 kg
miracoat
Novinka

Vzácné ochranné oleje, které oživují původní barvy.
NEOBSAHUJE ŽÁDNÝ SILIKON.
Na plasty, mramor, kameny, hliník, kov a další povrchy jako cement atd. Při aplikaci na kov poskytuje také ochranu proti oxidaci.
Oživuje barvu a regeneruje:
▪ BARVY
▪ PLASTY
▪ MRAMOR, OBKLADY, ŽULU ATD.
▪ LEŠTĚNÉ A CHROMOVANÉ KOVY

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení

Zpět do obchodu