Melt No Acid Gel (1000ml)

KONCENTROVANÝ UVOLŇOVAČ ODPADU - GELOVÝ

Skladem
180 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg
melt no acid gel
Akce

„Základní“ produkt s vysokou koncentrací. Je účinný i ve stojaté vodě a udržuje odtok čistý, čímž eliminuje zdroj zápachu. BEZPEČNÝ pro potrubí.
UVOLŇUJE UCPÁVKU: odtoků, dřezů, potrubí, WC, sprch atd.


ZPŮSOB POUŽITÍ
• Nalijte ½ láhve do odpadu.
• Nechejte působit alespoň 15 minut a poté propláchněte horkou vodu.
• Doporučení:
1. Pokud je to možné, před nalitím produktu odstraňte přebytečnou vodu.
2. Nalití zbývající ½ láhve proveďte večer, aby se odstranily zbytky usazenin. 3. V některých situacích může být nutné operaci opakovat podruhé; v takovém případě počkejte před opakováním operace 15 minut.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH031 Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

Zpět do obchodu