MELT (750ml)

PROFESIONÁLNÍ ODSTRAŇOVAČ UCPANÝCH ODPADŮ

Prodej pouze po vyplnění prohlášení a za dodržení níže uvedených podmínek.

 

Skladem
179 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1.5 kg

Účinkuje do 2 minut. Více než 90% biologicky odbouratelný - neškodí bakteriální flóře ani fauně v septiku, protože jeho působení trvá 25 minut, dokud se nestane inertním.

*POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ!!!
Nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto výrobku širokou veřejností je omezeno Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání.

Nelze prodat osobám z řad široké veřejnosti, pouze hospodářskému subjektu nebo profesionálním uživatelům.

Prohlášení Vám zašleme na email po vytvoření objednávky. Prosím pročtěte si podmínky prodeje, viz níže.

 

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P264 Po manipulaci důkladně omyjte . . .
Obsahuje: KYSELINA SÍROVÁ

 

 

INFORMACE K PRODEJI VÝROBKU MELT OD 1. 2. 2021

 • Úvod do problematiky – PROČ?

Dne 1. 2. 2021 nabývá účinnosti a je i v České republice aplikovatelné Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání (dále jen „Nařízení“).

Nařízení omezuje zpřístupňování některých látek a směsí o přesně stanovené koncentraci (nazývané jako prekurzory výbušnin), kromě jiného i kyseliny sírové, osobám z řad široké veřejnosti. Vzhledem k tomu, že náš výrobek Melt obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové, vztahuje se bohužel toto nařízení i na něj. Tato skutečnost byla ověřena jak u výrobce Meltu v Itálii, tak i na relevantní instituci v České republice, tj. na Českém báňském úřadu, do jehož gesce Nařízení spadá.

 

 • CO TO V PRAXI ZNAMENÁ?

Výrobek Melt bude i nadále vyráběn a prodáván. V tomto směru se od 1. 2. 2021 nic nemění. Co se však mění, je okruh osob, kterým může být Melt prodán. V souladu s čl. 5 odst. 1 Nařízení nesmí být
od 1. 2. 2021 Melt prodán osobám z řad široké veřejnosti (to platí pro veškerý prodej Meltu, tj. jak v kamenné prodejně, tak i na e-shopu).

 

 • KOMU LZE MELT PRODAT A KOMU NIKOLI?

 

 • NELZE PRODAT OSOBÁM Z ŘAD ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

Dle čl. 3 odst. 8 Nařízení je osobou z řad široké veřejnosti „jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jež jedná za účelem nevztahujícím se k jejímu obchodu, podnikání nebo profesi.“

Melt proto nelze prodat jakékoli osobě, ať už fyzické či právnické, která jej nepoužívá k obchodu, podnikání či profesi. Nově tedy Melt nelze prodat osobám, které jej používají pro své soukromé účely, typicky pro čištění odpadů ve svých domácnostech.

 

 • LZE PRODAT JINÉMU HOSPODÁŘSKÉMU SUBJEKTU A PROFESIONÁLNÍM UŽIVATELŮM

Dle čl. 3 odst. 10 Nařízení je hospodářským subjektem „jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které zpřístupňují na trhu regulované prekurzory výbušnin, a to off-line nebo on-line včetně on-line tržišť.“

Melt proto lze jako doposud prodat jakékoli fyzické či právnické osobě, která jej dále prodává, typicky obchodní zástupci, distributoři apod.

 

Dle čl. 3 odst. 9 Nařízení je profesionálním uživatelem „fyzická nebo právnická osoba nebo veřejný subjekt nebo skupina těchto osob či subjektů, které prokazatelně potřebují prekurzor výbušnin podléhající omezení pro účely vztahující se k jejich obchodní činnosti, podnikání nebo profesi, včetně zemědělské činnosti vykonávané v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s rozlohou pozemku, na němž je tato zemědělská činnost prováděna, vylučují-li takové účely zpřístupnění tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezení jiné osobě.“

Melt lze proto jako doposud prodat jakékoli fyzické či právnické osobě nebo veřejnému subjektu, kteří jej potřebují ke své obchodní činnosti, podnikání či profesi. To znamená, že Melt lze prodat podnikatelům či živnostníkům, avšak za podmínky, že jej potřebují ke své profesi či podnikání.

 

 

 • NOVÉ POVINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM A PRODEJEM MELTU

 

 • INFORMAČNÍ POVINNOST VE VZTAHU K DODAVATELSKÉMU ŘETĚZCI

V souladu s čl. 7 odst. 1 Nařízení mají společnost FAREN s. r. o. a další prodejci a distributoři výrobku Melt povinnost informovat všechny, kterým je Melt prodáván, že nabytí, dovoz, držení nebo použití tohoto výrobku širokou veřejností je omezeno předmětným Nařízením. Další povinností je oznámit příslušnému národnímu kontaktnímu místu[1] všechny podezřelé transakce a významná zmizení a krádeže výrobku Melt.

Forma této informační povinnosti není Nařízením stanovena, tudíž mohou být výše uvedené informace uvedeny např. v bezpečnostním či technickém listu, na etiketě výrobku, na faktuře, dodacím listu
či ve smlouvě. Kontrolní orgány mohou při následné kontrole požadovat dokumentaci o tom, zda byl dodavatelský řetězec informován.

 

 • INFORMAČNÍ POVINNOST VE VZTAHU K PRACOVNÍKŮM

V souladu s čl. 7 odst. 2 Nařízení mají společnost FAREN s. r. o. a další prodejci a distributoři výrobku Melt povinnost zajistit a být schopni prokázat vnitrostátním kontrolním orgánům (při následné případné kontrole), že jejich pracovníci zapojení do prodeje výrobku Melt jsou:

 1. informováni, že Melt obsahuje vysokou koncentraci kyseliny sírové, a proto podléhá Nařízení (resp. že se jedná o prekurzor výbušnin);
 2. poučeni o povinnostech dle čl. 5 až 9 Nařízení, tj. poučeni o tom, že:
 3. Melt nesmí být v souladu s Nařízením zpřístupňován (tj. prodáván) osobám z řad široké veřejnosti a ani nesmí být těmito osobami dovážen, držen nebo používán;
 4. dodavatelský řetězec musí být informován, že nabytí, dovoz, držení nebo použití Meltu osobami z řad široké veřejnosti podléhá omezení dle Nařízení;
 5. na prodejce Meltu se vztahuje povinnost ověření při prodeji (blíže viz odst. Ověření při prodeji);
 6. na prodejce Meltu se vztahuje povinnost oznamovat příslušnému kontaktnímu místu (viz pozn. pod čarou 1) podezřelé transakce, zmizení a krádež tohoto výrobku.

 

Způsob, jak informovat pracovníky o tom, že Melt podléhá Nařízení a nesmí být prodán osobám z řad široké veřejnosti, je např. mít v prodejně v regálu pouze atrapu Meltu (tj. prázdnou láhev od Meltu) nebo mít Melt uskladněn za přepážkou (tj. aby nebyl volně přístupný). Tyto způsoby pomohou pracovníkům si uvědomit, že se jedná o výrobek, se kterým se pojí zvláštní povinnosti.

 

 • OVEŘENÍ PŘI PRODEJI

V souladu s čl. 8 odst. 2 Nařízení si prodejce Meltu pro účely ověření, že potenciální zákazník je profesionálním uživatelem nebo jiným prodejcem či distributorem, vyžádá u každé transakce (toto ověření však není třeba, pokud bylo v případě dotyčného potenciálního zákazníka provedeno během 1 roku přede dnem provedení transakce a daná transakce se výrazně neodchyluje od transakcí předchozích) následující informace:

 1. doklad totožnosti osoby, která je oprávněna zastupovat potencionálního zákazníka;
 2. obchod, podnikání či profesi potencionálního zákazníka, spolu s názvem společnosti, adresou a IČO nebo případným jiným relevantním registračním číslem společnosti, pokud existuje;
 3. zamýšlené použití Meltu ze strany potenciálního zákazníka.

 

Vyžádané informace je prodejce Meltu povinen v souladu s čl. 8 odst. 4 Nařízení uchovávat po dobu 18 měsíců od provedení transakce a po tuto dobu jsou rovněž na požádání k dispozici příslušným kontrolním orgánům.

 

Stanovená povinnost v praxi znamená, že od 1. 2. 2021 se bude muset při prvním odběru vyžadovat u všech zákazníků předmětné ověření (tzn. v případě stálého zákazníka, který Melt pravidelně v průběhu roku odebírá, postačuje ověření pouze při prvním odběru, poněvadž jak je uvedeno výše „ověření není třeba, pokud bylo provedeno během 1 roku přede dnem provedení transakce a daná transakce se výrazně neodchyluje od transakcí předchozích.“

 

Pro účely předmětného ověření lze využít Vzor prohlášení zákazníka uvedený v Příloze IV Nařízení, které Vám zasíláme přílohou.

 

Účelem předmětného ověření je v souladu s čl. 8 odst. 3 Nařízení ze strany prodejce Meltu posoudit, zda zamýšlené použití Meltu profesionálním uživatelem nebo jiným hospodářským subjektem odpovídá jeho obchodu, podnikání nebo profesi (tzn. použití Meltu je nezbytné pro jeho provoz, resp. činnost, typickým příkladem jsou pekárny, hotely, restaurace, aquaparky, bazény, ale taky jiné provozy, poněvadž se jedná o čistič odpadů, který potřebuje každý). Jestliže by existovaly důvodné pochybnosti o oprávněnosti použití Meltu, mohl by prodejce Meltu transakci odmítnout (nepředpokládáme však, že by tato situace v praxi nastala, pouze upozorňujeme na tuto možnost).

 

      

 

V případě jakýchkoli dotazů jsme Vám plně k dispozici.

 

 

Přílohou Vám rovněž pro informaci zasíláme:

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání
 • Sdělení Evropské komise – Pokyny k provádění nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání

 

 

 

 

V Uherském Hradišti 15. 1. 2021

 

                                                                                                                FAREN s. r. o.

 

 

 

 

[1]                     Podle Sdělení Evropské komise – Pokynů k provádění nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh
a o jejich používání (list_of_competent_authorities_and_national_contact_points_en.pdf (europa.eu)) je v České republice kontaktním místem Český báňský úřad (email: Info@cbusbs.cz tel. +420 721 329 137) a Policie (tel.: +420 974 842 333
E-mail: ncoz.t4@pcr.cz, ncoz.nkbt.info@pcr.cz).

 

Zpět do obchodu