K 50 (5kg)

Vícefunkční odstraňovač vodního kamene, úporné (zažrané) špíny a rzi.

 

 

Skladem
1 385 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

K 50 je koncentrovaný, vícefunkční odstraňovač vodního kamene, úporné (zažrané) špíny a rzi určený zejména pro povrchy koupelen, keramické dlaždice a vodovodní baterie.

Díky přítomnosti inhibitorů rzi tento výrobek dlouhodobě chrání všechny slitiny kovů (mědi, hliníku, mosazi) včetně pochromovaných výrobků, přičemž všechny tyto povrchy sanitizuje a vyčistí do vysokého lesku.

Ředění cca 1:10.

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Zpět do obchodu