K 15 (5kg)

Koncentrovaný sanitační detergent s vůní citronu HACCP

Skladem
780 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

Neutrální pH detergent se sanitačními účinky. K 15 lze použít na všechny typy podlah, včetně choulostivých navoskovaných povrchů nebo leštěné či matové keramické dlažby. Díky kvarterním amoniovým solím K 15 zároveň čístí a provádí sanitaci se zřetelným leštícím účinkem za tvorby příjemné, přetrvávající vůně.

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje: (S)-p-Mentha-1,8-diene, Orange sweet ext.
může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P391 Uniklý produkt seberte.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte

Zpět do obchodu