K 14 (5kg)

Koncentrovaný sanitační detergent s vůní mořského vánku HACCP

Skladem
817 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

Neutralní pH detergent se sanitačními účinky. K 14 lze použít na všechny typy podlah, včetně choulostivých navoskovaných povrchů nebo leštěné či matové keramické dlažby. Díky kvarterním amoniovým solím K 14 zároveň čistí a provádí sanitaci se zřetelným leštícím účinkem za tvorby příjemné, přetrvávající vůně.

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Zpět do obchodu