K 10 (5kg)

Koncentrovaný čistič oken a skla

Skladem
938 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

Jeden z nejlepších produktů ve své kategorii na trhu. Nebudete už potřebovat žádné leštidlo!

Silně koncentrovaný čistící detergent vhodný pro veškeré sklo a okenní povrch, rovněž pro běžné lesklé i matné plochy. Výrobek obsahuje specifické ochranné a povrchové látky na projasnění ošetřeného povrchu s dlouho trvajícím zrcadlovým efektem. Jako pH neutrální nenarušuje žádný povrch, na který je aplikován a přitom zabrání tvorbě povrchových čmouh, kondenzačních stop či usazovaní prachu. S vůní.

Pro běžné čištění a údržbu se doporučuje koncentrát ředit s vodou
v poměru 1:10

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Zpět do obchodu