ISOPLAX (400ml)

OCHRANNÝ AKRYL

Skladem
229 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

Poskytuje transparentní ochranu desek plošných spojů, kovových nástrojů, ovládacích panelů, terminálů, klávesnic. Ideální také na šperky.

Protřepejte aerosol a rovnoměrně nastříkejte tenkou vrstvu na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti přibližně 20 cm. V případě potřeby naneste druhou
vrstvu přibližně 30 minut po první.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
Obsahuje: reaction mass of ethylbenzene and xylene
ETHYLMETHYLKETON
ETHYLACETÁT

Zpět do obchodu