ICE THAW (5kg)

Ekologické posypové granule na rozpouštění ledu a sněhu

Skladem
472 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 5 kg

ICE THAW (granule – vločky) rozpouští led a sníh rychlým působením.
Při kontaktu s vlhkým prostředím vyvine okamžité teplo, které spustí proces tání
sněhu a ledu a zároveň zabrání jejich přetvoření.
Používá se při nízkých teplotách, zabraňuje tvorbě ledu.

Šetrné k povrchům, k tlapkám domácích mazlíčků, nezpůsobuje korozi např. na automobilech.

Produkt naneste pomocí lopaty, hrabla nebo rukama s použitím rukavic.

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte . . .

Zpět do obchodu