GRAFFY (5L)

Biologicky rozložitelný gel pro odstraňování graffitů

 

 

skladem 2 ks

Skladem
3 624 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg
  • Rozpouštědla obsažená v GRAFFY jsou přírodního a syntetického původu a jsou tedy absolutně neškodná pro životní prostředí
  • Rychlý účinek: 2 až 3 minutový kontakt s graffiti, které se má odstranit je obvykle postačující
  • Viskozní gel spolehlivě přilne na každý svislý povrch
  • Nulová toxicita, pouze příjemná vůně
  • Vynikající kompatibilita s pokožkou, nezpůsobuje zápaly nebo vyrážky ani při dlouhodobém kontaktu
  • Účinný na všech typech nátěrů (barev) a značkovacích sprejů
  • Nenapadá kov, plasty, laminované, lakované nebo smaltované povrchy, aluminiová okna a dveře, plastové rolety atd.
  • Jednoduše odstranitelný: může být omyt tekoucí vodou.

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P280 Používejte ochranné rukavice / oděv a ochranné brýle / obličejový štít.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO

Zpět do obchodu