Gold zinc (400ml)

Sprej pro zinkování za studena -
zlatý

Skladem
277 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg

GOLD ZINC obsahuje kombinaci pryskyřic a kovového zinkového prášku s velmi vysokou čistotou (98%). Jde o profesionální produkt určen k ochraně
kovových povrchů před rzí a oxidací a pro profesionální retušování pozinkovaných dílů.


Mezi základní charakteristiky GOLD ZINC patří:
Zářivá zlatá barva
Vytváří silný, elastický povlak schopný odolávat teplotám až do 300 °C .
Poskytuje vynikající ochranu proti atmosférickým vlivům a zabraňuje rzi a
oxidaci
Schne v průběhu 90 sekund a když je správným způsobem použit, nestéká
ani neuvolňuje zinkový prášek. Účinná samočisticí tryska spreje dovoluje
úplné využití produktu.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H315 Dráždí kůži.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

Zpět do obchodu