Fresco Deo (500ml)

Interiérový deodorant

Skladem
313 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 0.6 kg

Ideální na závěsy, čalounění, umělé rostliny, různé kouty atd.
Díky spreji FRESKO DEO je místnost provoněná na mnoho hodin. Nezanechává fleky a nezpůsobuje alergie.

Signální slova: Nebezpečí

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře / . . .
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

 

 

Zpět do obchodu