FOAM CUT METAL (400ml)

Pěnivý řezný olej

Skladem
299 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.3 kg
foam cut metal
Novinka

Mazivo pro řezání kovů speciálně vytvořené tak, aby poskytovalo optimální řezný výkon a extrémní tlaky.
Vytváří na kusu vysoce přilnavou olejovou pěnu. Díky pěnění je zvláště vhodný pro operace, kde musí mazivo přilnout k nástroji nebo obrobku. Zajišťuje
vynikající průnik do oblasti řezu. Vhodné pro hůře dostupné čepele.

Neobsahuje CHLOR, SÍRU A PŘÍRODNÍ MINERÁLNÍ OLEJE.
Neuvolňuje škodlivé nebo obtěžující výpary. JE ROZPUSTNÝ VE VODĚ, tedy zbytky ze zpracování lze snadno a okamžitě smýt vodou. Ze všech těchto důvodů lze FOAM CUT METAL definovat jako EKOLOGICKÝ produkt

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Zpět do obchodu