FLOOR (5kg)

PODLAHOVÝ DETERGENT S NEUTRÁLNÍM pH

Skladem
478 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5 kg

FLOOR je podlahový detergent pro profesionální použití s vynikajícím účinkem. Lze jej použít na všechny povrchy podlah jako např. voskované podlahy, mramor, keramikači parkety.

Produkt je parfemován

Má neutrální pH

 

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Zpět do obchodu