Fireglass (1L)

Čistící prostředek pro krbová skla, grily a keramiku otopných těles

Skladem
156 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg

FIREGLASS je specifický produkt, který byl vyvinut na základě jedné studie - byl poptáván čistící prostředek s vysokým účinkem v odstraňování smogových šmouh ze skel a keramiky krbů a rovněž krusty sazí a zuhelnatělých zbytků společně s vysokým účinkem na odmaštění rostlinných a živočišných tuků.

Na co FIREGLASS použít?

Čmouhy na krbových sklech, nánosy sazí, zuhelnatělé krusty na pečících troubách grilech a varných desek.

 

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
EUH208 Obsahuje: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one
může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

Zpět do obchodu