Filling Putty (400ml)

Profesionální tmel ve spreji

Momentálně nedostupné
179 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 0.5 kg
filling putty
Novinka

Speciální profesionální tmel, vysoce kvalitní, ve spreji, s vysokou plnivostí a vysokou lepivostí. Může být aplikován na jakýkoli nepravidelný povrch (plast, kámen, kov atd.) Vynikající ochrana proti rzi a korozi.
Dosahuje vysoké tloušťky a lze jej nanášet v mnoha vrstvách.
▪ Používá se jako základní nátěr na karoserii (automobilu a motocyklu) na kovové a sklolaminátové díly.
▪ Umožňuje snadné vyrovnání pomocí zařízení a bez kapek, důlků, hlubokých škrábanců, stop surového broušení a nepravidelností obecně.
▪ Povrchy jsou dokonale hladké a připravené k lakování. Chrání před korozí a lze jej brousit. Snadno se nanáší.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zpět do obchodu