F20 neutro (400ml)

Sanitační prostředek ve spreji pro klimatizace a vzduchotechniku

Skladem
265 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.4 kg

Obsahuje aktivní dezinfekční složky v roztoku lihu a balsamikových sloučenin, které odpovídají platné legislativě. Zaručuje dokonalou sanitaci proti hlavním bakteriím v místnostech s klimatizací. Působí také jako deodorant a osvěžovač vzduchu.


PRO AUTOMOBILY
Trysku zcela zasuňte do každého ventilačního otvoru při vypnutém
systému. Stříkejte produkt při pomalém vytahování trysky, aby bylo
ošetřeno celé potrubí. Speciální tryska dávkuje produkt na všechny
strany současně. Klimatizaci můžete zapnout po 5 minutách. Poté
vyvětrejte.
PRO BĚŽNÉ (CIVILNÍ) KLIMATIZACE
Otevřete vnitřní zařízení; dávkujte (bez trysky) přiměřené množství F20 na
filtry ze vzdálenosti přibližně 20 cm. Před zapnutím systému počkejte 5
minut. Zajistěte, aby byla místnost několik minut větrána

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít

Zpět do obchodu