F 200 (1 L)

ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO
KAMENE PRO WC NÁDRŽE

Skladem
120 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 1 kg
f200 professional
Novinka

F200 je odvápňovací prostředek na bázi pufrovaných koncentrovaných kyselin, specifický pro čištění VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH WC proti vodnímu kameni.
Zcela řeší problém inkrustací, které blokují splachovací nádržky WC, aniž by po úpravě zanechaly jakékoli zbytky.
▪ ÚČINNÉ - PERFEKTNĚ ČISTÍ
▪ RYCHLÉ - FUNGUJE BĚHEM PÁR MINUT
▪ BEZPEČNÉ – NEPOŠKOZUJE TĚSNĚNÍ, PRYŽ,
PLASTY
▪ EKONOMICKÉ – VYVARUJETE SE VÝMĚNĚ
NÁDRŽKY ČI ZÁSAHU INSTALATÉRA

 

POČÁTEČNÍ OŠETŘENÍ
1. Uzavřete vodu a nalijte 500 ml F200 do
nádržky WC a nechte působit 2-3 minuty.
2. Znovu otevřete vodu a nechte nádržku WC
naplnit a poté spláchněte.
UDRŽOVACÍ OŠETŘENÍ - ÚDRŽBA
1. Nalijte 500 ml F200 do nádržky WC plné
vody a nechte působit 5-10 minut.
2. Uzavřete přívod vody (v nádrži) a poté ji vyprázdněte.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: KYSELINA FOSFOREČNÁ
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Zpět do obchodu