ECO WELD C (5g)

ECO WELD C je protirozstřikovač pro svařování na vodní bázi, který zabraňuje ulpívání strusky, rozstřiků atd.na svařované části a na hořáku. 

Skladem
798 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 5 kg

Zabraňuje také tvorbě prasklin a trhlin ve svaru. ECO WELD C je koncentrovaná směs na vodní bázi, bez silikonů.

UMOŽŇUJE SVAŘOVÁNÍ BEZ PRASKNUTÍ
BEZPEČNÉ – NEHOŘLAVÉ – EKOLOGICKÉ
ZABRAŇUJE PŘILEPENÍ STRUSKY
KOMPATIBILNÍ S NÁSLEDNÝMI FÁZEMI LAKOVÁNÍ
EKONOMICKÉ – LZE ŘEDIT VODOU
JAK
Nastříkejte přímo na svařovaný povrch a/nebo na
trysku svařovacího stroje a ihned pokračujte ve
svařování.

Signální slova: Varování
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice.
P261 Zamezte vdechování prachu / dýmu / plynu / mlhy / par / aerosolů.
P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte.

Zpět do obchodu