DGR-P (10kg)

Nepěnivý odmašťovač pro průmyslové myčky komponent

Skladem
2 529 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 10 kg

DGR-P je zcela inovovaný produkt v technologii chemické údržby pro profesionální čištění omyvatelných povrchů a mechanických strojírenských komponent.

DGR-P byl specificky vyvinut pro odmaštění mechanických komponent naftových a benzinových motorů, k mytí kovových částí před jejich lakováním nebo dalším zpracováním a pro čištění železných a ocelových výrobků obecně. DGRP je alkalický detergent, který nevyvolává korozi na většině slitin lehkých kovů, když se použije ve správném naředění.
Hlavní výhody:

  • ekonomický (ředí se vodou ve vysokých poměrech až 1:100)
  • výborná odmašťující schopnost
  • nepění (ani při intenzivním míchání)
  • speciální přísady zabraňují usazování vodního kamene
  • ideální pro použití v mycím stolu Faren, tunelové myčky, podlahové mycí stroje, bubnové pračky a ultrazvukové čištění komponent
  • nevyžaduje oplachování

 

 

Signální slova: Nebezpečí

 Standardní věty o
nebezpečnosti:
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P501
Odstraňte obsah / obal . . .
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P260
Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Obsahuje:
HYDROXID SODNÝ
HYDROXID DRASELNÝ
2.3. Další
Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H314
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P501
Odstraňte obsah / obal . . .
P102
Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P260
Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
Obsahuje:
HYDROXID SODNÝ
HYDROXID DRASELNÝ

Zpět do obchodu