Decavil F 5kg

KONCENTROVANÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE A RZI

Skladem
755 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 5.2 kg

Odstraňuje usazeniny cementu, vodního kamene, močového kamene, silikátů, ledku, rzi (např.ze sanitárního zařízení) a obecně oxidace.

 

NÁVOD K POUŽITÍ
• Termohydraulika: 1 díl produktu na 3-5 dílů vody
• Cement: 1 díl produktu ve 2-5 dílech vody
• Rez: 1 díl produktu na 1 díl vody
• Námořnictví-vápenaté usazeniny: 1 díl produktu na 1 díl vody
• Čištění chladicích okruhů: 1 díl produktu ve 2-3 dílech vody

 

Nevhodný na hlíník a slitiny

 

 

Signální slova: Nebezpečí 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
[nebo osprchujte].
Obsahuje: KYSELINA FOSFOREČNÁ
KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

 

Zpět do obchodu