Decavil F (30kg)

KONCENTROVANÝ ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE A RZI

Skladem
4 174 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 30 kg

Odstraňuje usazeniny cementu, vodního kamene, močového kamene, silikátů, ledku, rzi (např.ze sanitárního zařízení) a obecně oxidace.

 

NÁVOD K POUŽITÍ
• Termohydraulika: 1 díl produktu na 3-5 dílů vody
• Cement: 1 díl produktu ve 2-5 dílech vody
• Rez: 1 díl produktu na 1 díl vody
• Námořnictví-vápenaté usazeniny: 1 díl produktu na 1 díl vody
• Čištění chladicích okruhů: 1 díl produktu ve 2-3 dílech vody

 

Nevhodný na hlíník a slitiny

 

 

Signální slova: Nebezpečí 

 

Standardní věty o

nebezpečnosti:

 

H290

Může být korozivní pro kovy.

H314

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H335

Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Pokyny pro bezpečné

zacházení:

P501

Odstraňte obsah / obal . . .

P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

P101

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P260

Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.

P305+P351+P338

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze

vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P301+P330+P331

PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

Obsahuje:

KYSELINA FOSFOREČNÁ

KYSELINA CHLOROVODÍKOVÁ

Zpět do obchodu