DECAL VR27 (10kg)

Odokujovací koncentrát s barevnou indikací pro uzavřené okruhy

Skladem
1 513 Kč
Kategorie: Pro průmysl
Hmotnost: 10.5 kg

DECAL VR27 se skládá ze směsi silných kyselin a inhibitorů koroze. Je to odokujovací prostředek s barevnou indikací změny jeho stavu, což usnadňuje jeho použití.

DECAL VR27 je ideální pro eliminaci široké škály usazenin: vodního kamene, křemičitanů, sanytru, rzi a všech typů oxidačních produktů.
DECAL VR27 byl specificky vytvořen pro čištění uzavřených cirkulačních okruhů kapalin, protože dochází k barevné změně čistícího roztoku, jakmile dojde k neutralizaci s následnou redukcí účinnosti roztoku.

DECAL VR27 je nepěnivý jelikož neobsahuje aktivní tenzidy. Jakmile je ošetření tímto produktem ukončeno, stačí důkladně potrubí propláchnout, neutralizace se nevyžaduje.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

Zpět do obchodu