COPRIMACCHIA (400ml)

KRYCÍ BARVA NA SKVRNY
MATNÁ BÍLÁ

Skladem
192 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 0.5 kg
coprimacchia
Novinka

Speciální krycí barva na skvrny, akrylová báze pro venkovní i vnitřní povrchy. Složení pro pokrytí mnoha druhů skvrn. Vhodné jako spodní vrstva na savé povrchy.

APLIKACE
Hlavní povrchy: zdivo, dřevo obecně, železné povrchy, hliník, mosaz, měď, bronz, kameny, terakota, papír, karton, abs, pvc.

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o
nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
EUH211 Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Pokyny pro bezpečné
zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
Obsahuje: ETHYL-ACETÁT
N-BUTYL-ACETÁT
ACETON
2-METHOXY-1-METHYLETHYL-ACETÁT

Zpět do obchodu