Úklidový set

Kbelík 12L + ždímač + mop provázkový (bez násady)

100 USI 1L + Citrus 750ml

Skladem
432 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 4 kg
440139768 447895964450125 6279204776719856319 n
Akce

100 USI je super silné odmašťovadlo

Signální slova: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
EUH208 Obsahuje: 2-Metilisotiazol-3(2H)-one
může vyvolat alergickou reakci.

P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

 

 

Citrus je koncentrovaný prostředek pro čištění a ochranu vodovodních baterií a povrchů koupelen

Signální slova: Varování


Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné brýle / obličejový štít.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

Zpět do obchodu