Ceramic (750ml)

Odstraňovač vodního kamene, leštidlo na vodovodní baterie, aktivní i pod vodou

Skladem
169 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 1 kg

 

Doporučené použití:

Aplikujte na stěny WC, nechte 5 minut působit, očistěte kartáčem a opláchněte

POD VODNÍ HLADINOU WC
nalévá se přímo do vody a nechá se působilt po dobu několik hodin

VODOVODNÍ BATERIE A KERAMIKA
naneste jen několik kapek produktu na mokrou houbu, jemně otřete povrch a opláchněte čistou vodou

Odstraňuje vodní kámen, zatvrdlé usazeniny, zažloutlé skvrny v odtoku WC, leští vodovodní baterie atd.

Díky flexi láhvi můžete aplikovat i na obtížně dosažitelných místech.

 

Signální slova: Nebezpečí


Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou

Zpět do obchodu