Brinox (400ml)

ČISTIČ NEREZOVÉ OCELI - LEŠTĚNKA

Skladem
175 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 0.5 kg

Na bázi přírodních olejů a rozpouštědel pro všechny typy nerezové oceli (lesklé nebo saténově leštěné). Zaručuje vynikající lesk a čištění s antistatickým účinkem. Častým používáním vzniká dočasný, bezbarvý, průhledný film, který izoluje ocel a chrání ji před oxidací. Citronová vůně.

Současně čistí – leští – chrání

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH208 Obsahuje: CITRAL, (S)-p-Mentha-1,8-diene, Litsea cubeba fruit oil, Rectified Hydrocarbons by-products from synthetic
process of Turpentine and acid, alcohols fraction, Orange sweet ext., (R) -P-MENTHA-1,8-DIÉNA
může vyvolat alergickou reakci.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

Zpět do obchodu