Break (750 ml)

Přípravek pro odstranění kávových usazenin z pákových kávovarů

Skladem
156 Kč
Kategorie: Čisticí prostředky
Hmotnost: 1 kg
Nalejte 10-20 ml přípravku BREAK do příslušného filtru, nechte působit po dobu 1 minuty a poté důkladně propláchněte vodou.
 
Vysoká účinnost: nevyžaduje se žádné mechanické čištění.
Rychlá reakce: stačí několik sekund pro úplné očištění příslušných částí.
Univerzálnost: naředěný je výborný pro velmi účinné odmaštění jakéhokoliv povrchu jako jsou pečící trouby, sporáky, digestoře, grily apod.
 
Signální slova: Nebezpečí
 
 
 
 
Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou
Zpět do obchodu