ARBOREA (250ml - 3000 dávek)

osvěžovač vzduchu

Skladem
248 Kč –11 % 219 Kč
Kategorie: Pro domácnost
Hmotnost: 0.3 kg
arborea essenza delicata spray
Akce
248 Kč –11 %

Tento produkt je typický svou delikátní a charakteristickou vůní, která má dlouho přetrvávající účinek při občerstvení vzduchu v interiérech. ARBOREA
se značně odlišuje od normálních deodoračních prostředků s jejich citrónovými, borovicovými, květinovými nebo jinými konvenčními parfémy.
ARBOREA s její vůní není „vlezlá“ a není toxická.

 

Signální slova: Nebezpečí
Standardní věty o nebezpečnosti:
H222 Extrémně hořlavý aerosol.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřátí se může roztrhnout.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C / 122°F.
P501 Odstraňte obsah / obal . . .
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít

Zpět do obchodu